Στις 3/7/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 68781 απόφαση (ΦΕΚ 2760/Β’/03.07.2019) η οποία τροποποιεί την Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινή υπουργική απόφαση “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

Σύμφωνα με αυτήν, παρέχεται προθεσμία μέχρι 31/12/2021 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης του ανελκυστήρα (καταχώρηση – πιστοποίηση).

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ανελκυστήρων.

Στις 13 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1047/Β’/13-04-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2) σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Για άλλους νόμους σχετικά με τους ανελκυστήρες πατήστε εδώ.