Κτιριακές Απαιτήσεις για τοποθέτηση Ανελκυστήρα

ΦΡΕΑΤΙΟ

1. Το φρεάτιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ανελκυστήρα. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει καλώδια ή διατάξεις, κ.τ.λ., διαφορετικά από τα απαιτούμενα για τον ανελκυστήρα.

2. Ύψος άνω απόληξης φρεατίου αρκετό, ώστε: Όταν τερματίσει το έμβολο (πιο πάνω από την ανώτερη στάση), να υπάρχει ελεύθερη κατακόρυφη απόσταση από την στέγη του θαλάμου μέχρι την οροφή του φρέατος 1 m. Ενδεικτικά για συνήθεις ανελκυστήρες προσώπων με ύψος θύρας 2 m, συνολικό ύψος άνω τελευταίας στάσης 3,40 m είναι ικανοποιητικό. Εξαερισμός φρεατίου στην άνω απόληξη του φρέατος τουλάχιστον ίση με 1% της οριζόντιας διατομής φρέατος. Για παράδειγμα σε φρεάτιο με διαστάσεις 1,40×1,80 m (8 ατόμων) συνίσταται οπή εξαερισμού με περσίδες διαστάσεων 20×20 cm.

3. Βάθος κάτω απόληξης (πυθμένας) φρεατίου αρκετό, ώστε: Όταν ο θάλαμος έχει επικαθίσει στους προσκρουστήρες (πιο κάτω από την κατώτερη στάση), να είναι δυνατόν να χωράει στον πυθμένα ένα ορθογώνιο διαστάσεων 0,50×0,60×1 m. Ενδεικτικά για ανελκυστήρες 4 ατόμων, συνολικό βάθος 1,40 m από την στάση έως τον πυθμένα είναι ικανοποιητικό. Για ανελκυστήρες 8 ατόμων το απαιτούμενο βάθος μπορεί να μειωθεί στο 1,20 m. Το δάπεδο του πυθμένα πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό, προστατευόμενο από την είσοδο υδάτων.

4. Η εσωτερική πλευρά του τοιχώματος του φρέατος, προς την πλευρά εισόδου στο θάλαμο πρέπει να είναι λεία και συνεχείς επιφάνεια.

5. Σύμφωνα με τον νέο ΓΟΚ σε ανελκυστήρες για άτομα με ειδικές ανάγκες (8 ατόμων) οι θύρες φρέατος και η είσοδος στο θάλαμο πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,85 m.

6. Το ύψος και το πλάτος που πρέπει να υπάρχει στο φρεάτιο για την τοποθέτηση των πορτών του ανελκυστήρα πρέπει να είναι: Αν η πόρτα θα είναι ημιαυτόματη (χειροκίνητη) 2,12 m ύψος από τελικό δάπεδο ή 2,25 m από μπετόν, ενώ το πλάτος για 85 cm άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι 1,10 m. Αν η πόρτα είναι αυτόματη τότε το ύψος που πρέπει να αφήσουμε είναι 2,28 m από τελικό δάπεδο ή 2,40 m από μπετόν ενώ το πλάτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10 m.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

1. Τα μηχανοστάσια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα. Δεν πρέπει να περιέχουν αγωγούς, καλώδια ή διατάξεις διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα.

2. Οι ηλεκτρικές παροχές από τον πίνακα κοινοχρήστων προς το μηχανοστάσιο, για την κίνηση (τριφασική) και τον φωτισμό (μονοφασική) του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να καταλήγουν σε δύο ασφαλειοδιακόπτες. Ειδικά ο διακόπτης κίνησης (τριφασικός) θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει. Αυτό γίνεται είτε με την επιλογή κατάλληλου διακόπτη, είτε με τοποθέτησή του μέσα σε κουτί του οποίου το καπάκι να κλειδώνει. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με διακόπτη στο χώρο του μηχανοστασίου και ρευματοδότης.

3. Οι διαστάσεις μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να παρέχονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ελεύθερος χώρος εμπρός από τον πίνακα του ανελκυστήρα βάθους τουλάχιστον 70 cm και πλάτους τουλάχιστον 50 cm.

β) Ελεύθερος χώρος εμπρός από το καζάνι τουλάχιστον 50×60 cm.

γ) Ύψος των χωρών εργασίας στο μηχανοστάσιο τουλάχιστον 2 m (τουλάχιστον 1,80 m για κτίρια με άδεια οικοδομής πριν την 1/7/1999).

Ένα τυπικό μηχανοστάσιο πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 1,5 x 1,8 m και ύψος τουλάχιστον 2 m.

4. Η θύρα του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι μεταλλική με ελάχιστες διαστάσεις 1,80 m ύψος, 0,60 m πλάτος (προτείνεται 0,80m τουλάχιστον) και να ανοίγει προς τα έξω. Πρέπει να έχει κλειδαριά με κλειδί, να μην κλειδώνει και να μπορεί να ανοίξει μέσα από το μηχανοστάσιο χωρίς την χρήση του κλειδιού (αυτό γίνεται αν κοπεί η γλώσσα της κλειδαριάς και αφαιρεθεί η εξωτερική πετούγια).

5. Ο εξαερισμός μηχανοστασίου θα πρέπει να γίνεται ή μέσω της θύρας η οποία θα έχει περσίδες για το σκοπό αυτό ή με άλλο μέσο.

6. Το δάπεδο του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής λαδιού, όλο το υδραυλικό λάδι να παραμένει στο μηχανοστάσιο.

7. Πρέπει να προβλέπεται η παροχή τηλεφωνικής γραμμής στον χώρο του μηχανοστασίου για την σύνδεση τηλεφώνου στον θάλαμο του ανελκυστήρα (για κτίρια με άδεια οικοδομής από 1/7/1999 και μετά).