Νομοθεσία & Έντυπα

  • Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. (Αριθμ. οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425) (ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008) Πατήστε εδώ
  • Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ. 26425 κοινή υπουργική απόφαση. (ΦΕΚ 424/Β’/10.03.2009) Πατήστε εδώ
  • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. (Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2) (ΦΕΚ 1047/Β’/13.04.2016) Πατήστε εδώ
  • Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. (ΦΕΚ 2760/Β’/03.07.2019) Πατήστε εδώ