26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 126978/2022

Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Κ.Υ.Α. 45059/2022

Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Κ.Υ.Α. 68781/2019

Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ. αριθμ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β` 22.12.2008).

(αλλαγή αριθμού απόφασης σε Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008)

Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Τροποποιήθηκε από:

Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α’/29-07-2020)

Κ.Υ.Α. 68781/2019 (ΦΕΚ 2760/Β’/03-07-2019)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 424/Β’/10-03-2009)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ