ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ δραστηριοποιείται στον χώρο της εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων.

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η εταιρεία ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές – Συνεργάτες και Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

Ημερομηνία: 7/9/2018

Για την Εταιρεία,
Ιωάννης Χασαπόπουλος

Πιστοποίηση

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9007:2015.