Ανελκυστήρες & Αναβατόρια Φορτίων

Ανελκυστήρες & Αναβατόρια Φορτίων

Αναβατόρια Φορτίων

Όταν η μεταφορά φορτίου γίνεται χωρίς τη συνοδεία ατόμου τότε τοποθετούμε Αναβατόρια Φορτίων.

Κρίσιμα σημεία για την εγκατάστασή τους είναι το είδος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων και το επιθυμητό ωφέλιμο φορτίο.

Τις περισσότερες φορές η ανύψωση φορτίων γίνεται συνοδεία κάποιου ατόμου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει εγκατάσταση Ανελκυστήρα Φορτίων και όχι Αναβατορίου Φορτίων.

Ανελκυστήρες Φορτίων

Τις περισσότερες φορές η ανύψωση φορτίων γίνεται συνοδεία κάποιου ατόμου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει εγκατάσταση Ανελκυστήρα Φορτίων και όχι Αναβατορίου Φορτίων.

Ο Ανελκυστήρας Φορτίων έχει όλα τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς συστήματα ασφαλείας για να επιβαίνουν άτομα.

Κρίσιμα σημεία για την εγκατάσταση του σωστού συστήματος είναι ο καθορισμός της ανάγκης του τελικού χρήστη. Τι εμπορεύματα θα μεταφέρει; Ποιο είναι το ωφέλιμο φορτίο που θα εξυπηρετήσει τις τωρινές και μελλοντικές του ανάγκες; Το άνοιγμα των θυρών ορόφου και οι διαστάσεις του θαλάμου είναι επαρκή για την εύκολη φορτοεκφόρτωση;