Για ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί πριν τις 22/12/1978 είχε δοθεί προθεσμία μέχρι 31/12/2010 για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου.

Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία μέχρι τις 31/12/2011.

Για τους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας παρέχεται προθεσμία μέχρι 31/12/2012.

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου.