Άρθρα

Στις 13 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1047/Β’/13-04-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2) σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Για άλλους νόμους σχετικά με τους ανελκυστήρες πατήστε εδώ.